Kategorijos
Taisyklės

Šiame dokumente naudojamos pagrindinės sąvokos

1. Portalas– paslaugų, prekių paieškos ir reklamos interneto svetainė www.svenciubites.lt (interneto svetainės adresas http://www.svenciubites.lt);

2. Portalo paslaugos– paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Portalo savininkas Portale;

3. Asmuo– fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);

4. Lankytojas– neužsiregistravęs Portale Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Portale;

5. Registruotas lankytojas– užsiregistravęs Portale, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Portale bei pasinaudoti papildomomis, registruotiems lankytojams teikiamomis paslaugomis;

6. Paslaugų teikėjas– Portale užsiregistravęs Asmuo, susikūręs nors vieną paslaugų teikėjo puslapį Portale;

7. Klientas – apibendrintas Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo pavadinimas;

8. Profilio nuotrauka– Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nuotrauka;

9. Paslaugų teikėjo puslapis– Paslaugų teikėjo sukurtas puslapis Portale skirtas jo paslaugoms ar prekėms reklamuoti;

10. Paslaugų teikėjo puslapio galerija– į Paslaugų teikėjo puslapį įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;

11. Papildoma paslauga– mokamos paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Portalo savininkas (pvz. Paslaugos teikėjo puslapio iškėlimas į aukštesnę poziciją);

12. Teikėjo sąskaita– virtuali Paslaugų teikėjo sąskaita Portale, kuri papildoma bankiniu pavedimu ar kitomis Portale numatytomis priemonėmis ir kurios pinigines lėšas Paslaugų teikėjas gali išnaudoti pirkdamas Papildomas paslaugas Portale. Nepanaudotos lėšos (įskaitant atvejį, kai už taisyklių nesilaikymą Paslaugos teikėjo puslapis panaikinamas) – negrąžinamos.

Bendrosios nuostatos

13. Portalas www.svenciubites.lt priklauso MB „Greita bitė“, juridinio asmens kodas 304409816, adresas korespondencijai – J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp MB „Greita bitė“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – klientas) dėl naudojimosi Portalu svenciubites.lt.

14. Naudodamiesi Portalu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

15. Naudojimasis Portalu šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Portalo naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Portale, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Portalu.

16. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Portalo reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

17. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Portalo teikiamos paslaugos

18. Portalas teikia paslaugų ir prekių paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.

19. Dalis Portale teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Portale. Mokamų paslaugų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Klientui pageidaujant užsakyti Paslaugos teikėjo puslapio iškėlimo paslaugą, klientas pats nusprendžia mokamą sumą dalyvaudamas skelbimų iškėlime aukciono principu. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.

20. Naudojimasis Portalo paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie www.svenciubites.lt veiklą – naujienlaiškiu, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kitais būdais.

21. Portalo savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas (reklamuojantis paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas / prekes.

22. Portalo savininkas neatsako už jokius Portalo paslaugų tiekimo trikdžius Portale: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.

23. Klientas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

24. Klientas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Portalo paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.

25. Kiekvienas Portalo lankytojas, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų ir atitinka Portalo veiklos sritį, gali registruotis Portale www.svenciubites.lt ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje. Portalo paslaugų sritis – tai veikla susijusi su fizinių ar juridinių asmenų švenčių organizavimų, prekių ir(ar) paslaugų teikimu aktualiu šventėms.

26. Portalo paslauga – Žinučių siuntimo funkcija – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais www.svenciubites.lt Paslaugų teikėjais. Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai turi vidinę pašto dėžutę, į kurią gali gauti asmenines žinutes nuo Portalo Lankytojų.

27. Per žinučių siuntimo funkciją ir Paslaugų teikėjo Portale nurodytą el. pašto adresą Lankytojams, Registruotiems lankytojams ir Paslaugų teikėjams draudžiama siųsti reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Žinutes galima siųsti tik dėl paslaugų / prekių pirkimo iš Paslaugų teikėjų. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai, Registruoti lankytojai ar Paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, Portalo savininkas turi teisę pašalinti tokį Klientą iš www.svenciubites.lt Portalo, o visą informaciją apie Klientą ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.

28. Jeigu klientas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda kokios nors kategorijos / paslaugos / prekės, Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi teisę pasiūlyti Portalo savininkui įtraukti į Portalą naują kategoriją / paslaugą / prekę. Portalas pasilieka teisę nuspręsti ar atsižvelgti į pasiūlymą ar jį atmesti.

29. Portalo savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų įspėjimo.

Registruoto lankytojo ir paslaugos teikėjo teisės ir pareigos

30. Naudodamasis Portalo paslaugomis Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji):

30.1. yra 18 metų veiksnus fizinis ar įstatymų numatyta tvarka registruotas juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Portale;

30.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;

30.3. supranta ir sutinka, kad Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir Portalo savininko sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

30.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Portalu, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Portalo savininkas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo tapatybės;

30.5. supranta ir sutinka, kad MB „Greita bitė“ tvarkytų ir valdytų Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais.

31. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

31.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:

31.1.1. tikrą asmens vardą bei pavardę (jei registruojasi kaip fizinis asmuo) arba atstovaujamo prekės ženklo/paslaugos ar prekės pavadinimą (kuriam turi teisę atstovauti), kontaktinius duomenis.

31.1.2. jei taikoma: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą korespondencijai (jei adresas skiriasi nuo buveinės adreso);

31.1.3. tiek registruojantis Portale, tiek kuriant Paslaugų teikėjo puslapius gali būti įkeltas juridinio asmens pavadinimas, Asmens paslaugos ar prekės logotipas, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, kurį atstovauja Paslaugos teikėjo puslapį sukūręs Asmuo.

31.2. Pažeidus 31.1. punkto sąlygas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Portalo savininko pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo tokio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo į Portalą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Portalo.

31.3. Pateikti fizinio asmens vardą ir pavardę ir nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Portalo savininko pranešimu, o per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo į Portalą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Portalo;

31.4. Vietoje Profilio nuotraukos nekelti nuotraukų, neatitinkančių Taisyklių reikalavimų;

31.5. Saugoti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis Portalu;

31.6. Nedelsdamas pranešti Portalo savininkui apie bet kokius Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Portale pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Portale) duomenų pasikeitimus. Tinkamu pranešimu laikoma – šios informacijos atnaujinimas savo profilio nustatymuose Portale;

31.7. Nedelsdamas el. paštu info@lt Portalo savininkui, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo prie Portalo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

32. Registruotas lankytojas turi teisę:

32.1. naudotis portalo teikiama paieškos paslauga;

32.2. pateikti Paslaugos teikėjų įvertinimus / atsiliepimus;

32.3. išsisaugoti savo profilyje patikusius Paslaugų teikėjų skelbimus;

32.4. bendrauti su Paslaugų teikėjais asmeninėmis žinutėmis portale.

33. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

33.1. teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis Portale tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu. Registruodamasis fiziniu asmeniu, Paslaugos teikėjas privalo nurodyti teisingą ir išsamią informaciją apie save;

33.2. talpinti Portalo paslaugų teikėjo puslapio galerijoje tik su Paslaugų teikėjo kategorija / paslaugomis / prekėmis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Paslaugų teikėjo puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan., nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir Profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis Paslaugų teikėjo puslapis Portale be jokio atskiro Portalo savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;

33.3. paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti Portale daugiau nei vieną kartą. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurti Paslaugų teikėjo puslapiai trinami iš Portalo.

33.4. Rašydamas paslaugų / prekių aprašymą Paslaugų teikėjo puslapyje:

33.4.1. naudoti lietuviškas raides;

33.4.2. rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;

33.4.3. nekelti kontaktinės informacijos paslaugų / prekių aprašyme, o juos pateikti tam skirtose vietose;

33.4.4. nedubliuoti puslapių, jei duomenys sutampa su jau esamo registruoto puslapio duomenimis: ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu;

33.4.5. laiku susimokėti už teikiamas mokamas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per tam skirtą laiką nuo Portalo savininko pranešimo gavimo to nepadaro, Portalo savininkas turi teisę trinti tokius puslapius iš portalo, blokuoti Paslaugos teikėjo paskyrą;

33.4.6. užtikrinti, kad siūlomos paslaugos / prekės ar Portale Paslaugų teikėjo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant failus, el. pašto laiškus ir kt. (toliau – Paslaugų teikėjo informacija) nėra klaidinanti ar neteisinga;

33.4.7. nesiūlo įsigyti paslaugų ir (ar) prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos teisės aktų;

33.4.8. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

33.4.9. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus ir importo bei eksporto taisykles);

33.4.10. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

33.4.11. neturi virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Portalo veikimą ir (ar) Paslaugų teikimą, būti nukopijuoti į kito Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo kompiuterį ir dėl to padaryti žalą kitam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui ar jo turtui, trukdyti kitam Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui naudotis Portalu, Paslaugomis ir (ar) kompiuteriu;

33.4.12. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su Portalu tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių Paslaugos teikėjų paslaugos ir (ar) prekės, taip pat nuorodos į tokius Teikėjus, paslaugas ir (ar) produktus;

34. Paslaugų teikėjas turi teisę susikurti daugiau nei vieną Paslaugos teikėjo puslapį Portale, taip pat pašalinti savo puslapius iš Portalo.

Portalo savininko teisės ir pareigos

35. Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Portalui, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Portale, jei Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:

35.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

35.2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu;

35.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Portalo savininko nuomone, netinkamai elgiasi.

36. Portalo savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Paslaugų teikėjas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.

37. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Portalo bet kokią Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei.

38. Portalo savininkas turi teisę nepublikuoti puslapių su nuorodomis prieštaraujančiomis viešajai tvarkai ir moralei ar, Portalo savininko nuomone, tiesiog netinkamų. Jeigu Portalo savininkas pripažįsta nuorodą kaip netinkamą, Paslaugos teikėjo puslapis nėra publikuojamas iki to laiko, kol Paslaugų teikėjas ją pakeis į tinkamą.

39. Portalo savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Portalo www.svenciubites.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik www.svenciubites.lt Portalo ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis www.svenciubites.lt Portale.

40. Portalo savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Portale bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Portalo logotipą.

41. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:

41.1. pakeisti ar pertvarkyti Portale teikiamą Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informaciją tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis;

41.2. stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą Bendrojoje galerijoje be Paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;

41.3. visus Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų komentarus trinti be perspėjimo ir priežasties;

41.4. be Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.

Reikalavimai Paslaugos teikėjų puslapių turiniui, formai ir talpinimui

42. Sukurdamas Paslaugos teikėjo puslapį, Asmuo prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

43. Paslaugos teikėjo puslapis privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Portalo kategorijoje.

44. Toje pačioje kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) tų pačių paslaugų ir/ar prekių puslapį.

45. Paslaugos teikėjui sustabdžius puslapyje nurodytų paslaugų ir/ar prekių teikimą, jis privalo ištrinti puslapį iš Portalo.

46. Rekomenduojama atnaujinti Paslaugų teikėjo puslapio informaciją ne rečiau kaip kas 6 mėn. Paslaugos teikėjui neatnaujinus puslapio daugiau kaip 12 mėn. Portalo savininkas jį gali ištrinti be įspėjimo.

47. Paslaugos teikėjui draudžiama:

47.1. paslaugos teikėjo puslapyje (įskaitant komentarus, nuotraukas) siūlyti kitokias prekes ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje puslapio informacijoje, pateikti klaidingą informaciją;

47.2. portale pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

48. Paslaugos teikėjo puslapyje informacija turi būti pateikiama be gramatikos, rašybos, stiliaus klaidų. Draudžiamas perteklinis didžiųjų raidžių, skyrybos ar kitų ženklų naudojimas.

Atsakingas komentavimas

49. Portale suteikiama galimybė palikti atsiliepimą apie Paslaugos teikėją. Paliekamas atsiliepimas turi būti tikras, t.y. paremtas realia vertinamo Paslaugų teikėjo teiktų prekių ar paslaugų pasinaudojimo patirtimi.

50. Draudžiama palikti melagingus, tikrovės neatitinkančius atsiliepimus.

51. Portalo savininkas nėra atsakingas už atsiliepimuose pateikiamą informaciją.

52. Klientas, pateikdamas atsiliepimą, įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų. Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia:

52.1. raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

52.2. skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

52.3. kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu;

52.4. platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir (ar) reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus;

52.5. propaguoti ir (ar) reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui.

Mokamos paslaugos

53. Portale už suteiktas paslaugas atsiskaitoma Paysera teikiamais mokėjimo būdais bei Paypal pavedimu.

54. Vartotojai Portale už tam tikrą mokestį iškelti Paslaugų teikėjo puslapį į aukštesnę poziciją kategorijoje.

55. Iškėlimo paslauga teikiama tik iš anksto papildžius virtualią svenciubites.lt sąskaitą.

56. Mokesčio dydį už iškėlimo paslaugą nustato pats Paslaugos teikėjas, aukciono principu konkuruodamas su kitais paslaugų teikėjais dėl pageidaujamos vietos kategorijoje.

57. Iškėlimo paslauga teikiama 30 dienų periodui. Iškėlimo pozicija kategorijoje priklauso nuo kitų Paslaugos teikėjų pastatytos sumos. Tai koreguoja užimamą poziciją vos 30 d. periodo metu. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kurią užsakyto iškėlimo paslaugos teikimo dieną statymo sumą padidinti, siekdamas geresnės pozicijos kategorijoje.

Intelektinė nuosavybė

58. Portalo savininkas yra visų teisių į Portalo turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami www.svenciubites.lt, yra Portalo savininko nuosavybė arba Portalo savininkas turi teisę jais naudotis.

59. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių, gretutinių ir kitų teisių pažeidimas už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Šis apribojimas netaikomas Paslaugų teikėjams jų Paslaugų teikimo puslapių atžvilgiu.

60. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad visa jo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, Portalo savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Portalo savininkas, naudodamas informaciją apie Registruotus lankytojus, Paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.

61. Paslaugų teikėjai Portale turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Portalo savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.

Atsakomybės ribojimas

62. Klientas sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

63. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Portalu ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

64. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Portalo savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.

65. Portalo savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

66. Klientas supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Kliento naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.

67. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

68. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.

Slapukų politika

69. Portale gali būti naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį Portalo lankytoją, išsaugoti jūsų              naršymo istoriją ir pritaikyti jums turinį. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

70. Slapukus naudojame sąžiningai ir atsakingai. Peržiūrėti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje. Taip pat galite atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Tokiu atveju, kai kurios Portalo funkcijos gali neveikti.

71. Portale naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą; prisiminti jūsų išsaugotus puslapius ir naudotas paieškas.

Taisyklių pažeidimo pasekmės ir teisiniai ginčai

72. Portale pateikta Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama Portalo savininko.

73. Portalo savininkas be atskiro įspėjimo gali atlikti Paslaugų teikėjo puslapio redagavimo veiksmus, jei Paslaugų teikėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka. Taip pat Portalo savininkas gali be atskiro įspėjimo atlikti nedidelius Paslaugų teikėjo puslapio redagavimo veiksmus, nepakeičiant pateiktos informacijos esmės.

74. Portalo savininkas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prieigą prie Portalo ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

75. Portalo savininkas vykdo veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo savininko buveinės vietą.